Historia szpitala


Szpital w Busku Zdroju został oddany w październiku 1967 roku. W pierwotnej wersji liczył 350 łóżek i znajdowały się w nim oddziały;
•    Chirurgiczny,
•    Wewnętrzny,
•    Położniczo-Ginekologiczny,
•    Noworodkowy,
•    Dziecięcy,
•    Blok Operacyjny,
•    Izba Przyjęć,
•    Pogotowie Ratunkowe,
•    Działy rehabilitacyjny i diagnostyczny,
•    Apteka szpitalna.
W tym samym czasie w oddzielnie stojących pawilonach powstał Oddział Płucny i Zakaźny. 1 lipca 1972 roku powstał Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wraz z terenowym oddziałem w Chmielniku. Pierwszym Dyrektorem ZOZ w Busku – Zdroju był lekarz Mirosław Myśliwski, od 1975 roku był nim lekarz Stanisław Treliński. Od roku 1980 Dyrektorem Naczelnym ZOZ w Busku – Zdroju był lek. med. Marcin Podesek.
Liczba łózek w szpitalu wynosiła 490. Obok szpitala w grudniu w 1982 roku ukończono budowę budynku, w którym znalazły się Poradnie Specjalistyczne takie jak:
•    Laryngologiczna,
•    Okulistyczna,
•    Neurologiczna,
•    Reumatologiczna,
•    Chirurgii Stomatologicznej,
•    Dyrekcja ZOZ.
Obecnie Szpital liczy 362 łóżek. W szpitalu znajduje się 12 oddziałów i Blok Operacyjny wraz z Centralną Sterylizatornią.
Oddziały szpitalne:
•    Chorób Wewnętrznych,
•    Geriatryczny,
•    Położniczo - Ginekologiczny,
•    Chirurgiczny Ogólny,
•    Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
•    Neonatologiczny,
•    Pediatryczny,
•    Gruźlicy i Chorób Płuc,
•    Chorób Zakaźnych,
•    Izba Przyjęć,
•    Stacja Dializ,
•    Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Obecnie Dyrektorem szpitala jest mgr Grzegorz Lasak. Poprzedni Dyrektorzy szpitala to lek. med. Skrzypek Ryszard i od roku 2011 do 2016 dr n. med. Grzegorz Gałuszka.
W 2012 roku podpisano umowę na wdrożenie w buskim szpitalu zintegrowanego systemu informatycznego. Realizacja zadania, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 - Działanie 2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, oraz z budżetu Powiatu Buskiego, obejmowało: wykonanie okablowania strukturalnego wraz z zakupem osprzętu sieciowego, dostawę i wdrożenie systemu radiologii pośredniej CR, dostawę i wdrożenie Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz zakup sprzętu komputerowego.
W 2013 roku został otwarty w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju Oddział Geriatryczny. W październiku 2013 roku realizowana była inwestycja w ramach projektu pn. "Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez modernizacje Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Osi 5. Nowo wyremontowany OIOM i Izba Przyjęć.
W styczniu 2014 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju podpisano umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa realizację projekt pn: "Zakup nowoczesnej aparatury naukowo - badawczej dla Oddziałów Chirurgii i Urologii i Dializ szansą na podniesienie konkurencyjności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju"
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 "Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "Badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Projekt realizowany był w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy współpracy z partnerem projektu, którym jest Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne z siedzibą w Podzamczu koło Chęcin.
W ramach termomodernizacji w 2014 roku wykonano na wszystkich budynkach nową elewację, ocieplono stropodachy. Kompleksowo zmodernizowano kotłownię szpitala, wymianie uległa również cześć stolarki okiennej i drzwiowej.
W maju 2014 roku w buskim szpitalu odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę bloku operacyjnego. A w dniu 24 października 2014 roku w Zespole Opieki Zdrowotne w Busku – Zdroju nastąpiło otwarcie nowo wybudowanego Bloku Operacyjnego.
19 września, rozdano w Kielcach Skrzydła 2014 – najstarsze nagrody gospodarcze województwa świętokrzyskiego. Statuetki otrzymali ci, którzy w ubiegłym roku odnieśli największe sukcesy. Wśród 19 nagrodzonych znalazł się Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, któremu  Kapituła nagrody Skrzydła 2014 przyznała  statuetkę za inwestycje w ochronę zdrowia.
Dnia 8 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagrody na ręce Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju dr n. med. Grzegorza Gałuszki, które miało miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Szpital zakwalifikował się do Głównej Nagrody  w XVI Edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda, Jakości  w kategorii  organizacji publicznych – ochrona zdrowia. Dzięki uzyskanemu tytułowi Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju stanie się przykładem dla innych placówek.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w lipcu 2015 r. wziął udział w ogłoszonym na stronie ministerialnej, Konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w zakresie zadania: zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015. Sprostalismy wszystkim warunkom i decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, jednostka nasza została wybrana jako jedna z siedemdziesięciu pięciu z przyznanym dofinansowaniem na zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej.
W dniu 31.08.2015r. został otwarty nowy, zmodernizowany Oddziału Pediatryczny. Przebudowa Oddziału Pediatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Busku-Zdroju została wykonana w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Powyższa inwestycja jest kontynuacją strategii ZOZ w Busku-Zdroju, zakładającą nieustanne poprawianie, jakości świadczonych usług, poprzez polepszanie warunków lokalowych dla pacjentów oraz warunków pracy personelu medycznego.