Karta Praw Pacjenta


Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
Linia czynna: pn. - pt. w godz. 9:00 - 21:00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: 22 532 - 82 - 50
fax: 22 532 -82 - 30
sekretariat@bpp.gov.pl
Przyjęcia interesantów w biurze: pn. - pt. w godzinach od 9:00 do 15:00

Świętokrzyski Oddział NFZ
Kierownik Sekcji Skarg i Wniosków (budynek główny, pokój nr 23)
tel.: 41 364 -  61 - 06
tel. kom.: 609 678 635

 


paragraf.jpg         §1 Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych


1. Pacjent ma prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP).

2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń – lista oczekujących.

4. Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii. W razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Żądanie oraz ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

§2 Prawo wyboru

1. W ramach leczenia szpitalnego pacjent ma prawo wyboru dowolnego szpitala na terenie całej Polski, posiadającego umowę z NFZ.
2.  Pacjent ma prawo do natychmiastowego świadczenia zdrowotnego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
3. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

§3 Prawo pacjenta do informacji


1. Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach.
2. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.
3. Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego.
4. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.
5. Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji. Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej.
6. W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.
7.  Pacjent do ukończenia 16 roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.
8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki (położnej) przystępnej informacji o jego pielęgnacji  i zabiegach pielęgniarskich.

§4 Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z poźn. zm.).
2.  Jeżeli pacjent:

  • nie ukończył 18 lat,
  •  jest całkowicie ubezwłasnowolniony,
  •  niezdolny do świadomego wyrażenia zgody,
prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku –  opiekun faktyczny.

3.      Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.
4.      Pacjent:
  • który ukończył 16 lat,
  • osoba ubezwłasnowolniona,
  • chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem,

ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

5. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.
6. Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego świadczenia.

§5 Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

1. Pacjent ma prawo do poufności – zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach.
2. Pacjent ma prawo wskazać komu będą przekazywane informacje objęte tajemnicą. Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.
3. Pacjent ma prawo do wskazania osoby lub instytucji, lub przedstawiciela ustawowego, które podmiot leczniczy obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci.

§6 Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności pacjenta

1. Osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta.
2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
3. Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
4. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi. Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.
5. Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

§7 Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
3. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
4. Pacjent ma prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

§8 Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie


1. W przypadku pobytu całodobowego lub całodziennego pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
2. Koszty depozytu ponosi Szpital.

§9 Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

§10 Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym, przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.
2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. opieka sprawowana nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu).
3. Jeżeli zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta.

§11 Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej


1. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

§12 Ograniczenie korzystania z praw pacjenta


Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku niektórych praw także ze względu na możliwości organizacyjne zakładu.

§13 Obowiązki pacjenta


1. Zgłaszając się na leczenie do Szpitala należy:

a) przedstawić dowód tożsamości (lub inny dokument ze zdjęciem),
b) złożyć osobiście lub przez osobę towarzysząca dowód stwierdzający uprawnienia do bezpłatnego korzystania ze świadczeń Szpitala albo wpłacić zaliczkę na poczet opłat szpitalnych,
c) przedstawić wystawione przez uprawnionego lekarza skierowanie na leczenie szpitalne z ustalonym przypuszczalnym rozpoznaniem, a także wyniki wykonanych uprzednio badań pomocniczych,
d) oddać towarzyszącym członkom rodziny lub przekazać za pokwitowaniem do magazynu Szpitala ubranie, bieliznę, obuwie – gdyż w przeciwnym przypadku w wyniku ich zaginięcia Szpital nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
e) przedmioty wartościowe należące do chorego należy oddać do depozytu szpitalnego.

2.  Pacjent zobowiązany jest:

a) pozostawać w obrębie Szpitala, chyba że opuszczenie Szpitala następuje na podstawie zlecenia lekarza ze względów leczniczych (konsultacje, zabiegi itp.),
b) stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy i pielęgniarek,
c) współpracować z zespołem terapeutycznym w wykonaniu czynności przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia,
d) w porze obchodów lekarskich i w porze posiłków przebywać w swojej sali,
e) nie spożywać, bez uzgodnienia z lekarzem, artykułów spożywczych oraz napojów poza tymi, które wydaje Szpital,
f) powiadomić lekarza o posiadanych ze sobą lekach , a ich stosowanie w Szpitalu musi być bezwzględnie uzgodnione z      Kierownikiem Oddziału lub upoważnionym przez niego lekarzem,
g) posiadać własne przybory do higieny osobistej,
h) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00,
i) przyczyniać się do utrzymania higieny i porządku w Szpitalu,
j) w przypadkach awaryjnych wykonywać czynności nakazane przez Dyrektora lub lekarza dyżurnego,
k) zachowywać zasady poszanowania pracowników Szpitala i innych pacjentów,
l) szanować mienie będące własnością Szpitala,
m) zadbać, aby w czasie odwiedzin, osoby odwiedzające go nie zakłócały porządku szpitalnego swoim zachowaniem,
n) do odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Szpitala z jego winy,
o) uzyskać zgodę personelu medycznego na możliwość korzystania z telefonu komórkowego w pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych.

3.     Zabrania się:


a) wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych, środków odurzających,
b) uprawiania gier hazardowych,
c) palenia tytoniu,
d) używania grzałek,
e) manipulowania przy aparaturze medycznej, jak również instalacjach i innych urządzeniach.

§14 Odstąpienie od leczenia przez lekarza

1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta.
2. Zwłoka w udzieleniu pomocy nie może jednak spowodować niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta.
3. Jeżeli jednak lekarz podejmie taką decyzję, ma obowiązek:

a) uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem,
b) wskazać pacjentowi lekarza lub podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w którym pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia,
c) uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

§15 Skargi pacjentów

1. Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

a) zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do Dyrekcji,
b) złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta,
c) zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej,
d) skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania szpitala naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną,
e) złożyć skargę do NFZ.

2. Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.
3. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie.
4. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.
5. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Załączone pliki:
Karta Praw Pacjenta.pdf
Opis: Karta Praw Pacjenta. Nr dokumentu: DO-06, obowiązuje od dnia 01.12.2011r.
Procedura Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków W Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.pdf