Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi


Dane kontaktowe: 41 378-24-01  wew. 291

Personel Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi

Kierownik: 

mgr analityki medycznej Beata Filary, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

W Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi pracuje 4 diagnostów laboratoryjnych i 2 techników  analityki medycznej.

Diagnosta Laboratoryjny: 

- mgr Beata Santiago

- mgr Magdalena Górniak 

- mgr Monika Łabuz 

- mgr Ewelina Poniewierska – Barwińska              

 Starszy technik analityki medycznej:

- Iwona Charchut

 


Wszyscy pracownicy posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania badań serologicznych. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne podczas kursów, konferencji naukowych. Pracownicy są aktywnymi członkami towarzystw naukowych: PTDL, PTHiT .  

Tryb Pracy:

Personel Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi pracuje we wszystkie dni tygodnia,  w systemie zmianowym przez całą dobę.

Zadania Działu:

1. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej  wykonuje badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej warunkujące bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników dla oddziałów i poradni ZOZ w Busku-Zdroju, kontrahentów zewnętrznych oraz badania odpłatne dla ludności.

Do zakresu badań należy:

 • Oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenów z układu Rh.

 • Przeglądowe badanie w kierunku wykrycia  alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych.

 • Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych.

 • Próba zgodności serologicznej wraz z obowiązującymi badaniami.

 • Badania immunohematologiczne w kierunku konfliktu serologicznego między matką a płodem i w chorobie  hemolitycznej płodu/ noworodka.

 • Badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki  konfliktu  serologicznego.

 • Oznaczanie dla celów diagnostycznych i krwiolecznictwa antygenów z różnych układów grupowych krwinek czerwonych.

Badania wykonywane są niezwłocznie w dniu ich pobrania i dostarczenia do Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej. Oznaczenia są wykonywane całą dobę w dni robocze i święta.

2. Bank Krwi zapewnia niezwłoczne, całodobowe zaopatrzenie w krew i jej składniki dla oddziałów szpitalnych ZOZ w Busku – Zdroju i Szpitala Rehabilitacyjno- Ortopedycznego „Górka” w Busku – Zdroju.

Do zadań Banku Krwi należy:

 • Przyjmowanie zamówień  na krew i jej składniki z oddziałów szpitalnych,

 • Odbiór i transport z RCK i K w Kielcach zamówionej krwi i jej składników,

 • Przechowywanie krwi i jej składników w przeznaczonych do tego celu chłodniach i zamrażarkach,

 • Kontrola całodobowa warunków przechowywania krwi i jej składników oraz prowadzenie dokumentacji tego procesu,

 • Wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych bezpośrednio przed planowanym przetoczeniem,

 • Rozmrażanie osocza przed wydaniem z banku i prowadzenie kontroli
  i dokumentacji tego procesu,

 • Prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi i jej składników, która zapewnia pełną identyfikację dawcy i biorcy krwi,

 • Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zużycia krwi i jej składników.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi posiada bardzo dobre wyposażenie aparaturowe  do wykonywania badań serologicznych mikrometodą kolumnową firmy DiaMed Szwajcaria wraz z oprogramowaniem „e-Delphyn” do zarządzania danymi pacjentów w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i zarządzania Bankiem Krwi  umożliwiającym śledzenie  drogi krwi od dawcy do biorcy.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach oceny jakości badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej:                                  

1. Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  w Warszawie - 4 razy w roku. Posiadamy zaświadczenia od 2010r. z maksymalną ilością punktów.

 2.  Międzynarodowy  Program Zewnętrznej Oceny Jakości Badań Immunohematologicznych EQAS-INSTAND - 2 razy w roku.

3. Kontrola Jakości Badań Pracy organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w ramach merytorycznego  nadzoru – 1 x  w roku.

W badaniach kontroli, jakości pracy personel działu zawsze uzyskuje wszystkie wyniki w pełni zgodne z wynikami referencyjnymi.

W naszym województwie jesteśmy jedyną pracownią, która uzyskała zgodę  RCKiK w Kielcach na wykonywanie identyfikacji wykrytych przeciwciał odpornościowych i oznaczanie antygenów z różnych układów grupowych krwinek czerwonych u biorców krwi.