Regulamin


 

stopka.jpg 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

PN. „BADAM SIĘ – PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO”

 

§1

Definicje

1.    Projekt – „Badam się – program profilaktyki raka jelita grubego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.2 Aktywne  i zdrowe starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. Konkurs nr RPSW.08.02.02.-IZ.00-26-189/18, Nr umowy RPSW.08.02.02-26-0001/18-00 zawartej w dniu 02 stycznia 2019 r. w Kielcach pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju a Województwem Świętokrzyskim.
2.    Beneficjent – realizator Projektu, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, z siedzibą w Busku-Zdroju 28-100, ul. Bohaterów Warszawy 67.
3.    Organizator / Ośrodek – podmiot udzielający świadczenia w ramach Projektu, tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
4.    Uczestnik/czka – jest to osoba bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach Projektu zakwalifikowana do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5.    Miejsce wykonywania badań kolonoskopowych – Pracownia Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67, Busko-Zdrój 28-100.

§2

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników/czek Projektu i ich uczestnictwa we wsparciu w ramach Projektu.
2.    Okres realizacji Projektu: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
3.    Obszar realizacji Projektu obejmuje Województwo Świętokrzyskie powiaty: buski, pińczowski, jędrzejowski, kazimierski.
4.    Głównym celem Projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia wykrywalności raka jelita grubego poprzez przeprowadzenie badań kolonoskopowych obejmujących 850 mieszkańców/mieszkanek powiatów buskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego  i kazimierskiego (391 kobiet, 459 mężczyzn).
5.   Cel główny Projektu osiągnięty zostanie poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań diagnostycznych dla mieszkańców z obszaru realizacji Projektu znajdujących się w grupie ryzyka.
6.    W ramach Projektu  realizowane  są  świadczenia medyczne połączone z działaniami takimi  jak:
1)    spotkania dla lekarzy POZ prowadzone przez lekarzy specjalistów z dużym doświadczeniem,
2)    kolportaż plakatów oraz ulotek na obszarze realizacji Projektu w placówkach POZ oraz w instytucjach takich jak urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej.
3)    informacje w mediach, w tym Internet,
4)    wydanie publikacji edukacyjnej,
5)    zwrot kosztów dojazdu na badanie (maksymalnie do 15 zł. brutto).
7.    Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Projektu, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji i kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno - edukacyjnych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu stanowi art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
8.    Badania realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności z regulacjami dotyczącymi praw pacjenta.
9.    Badania prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 oraz w wybrane soboty, po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu.
10.    Termin i godzina badania ustalane będą indywidualnie w punkcie kontaktowym: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67, Busko-Zdrój 28-100, Biuro Projektu / Pracownia Endoskopii oraz pod numerem telefonu 41 378 24 01 wew. 227.

§3

Uczestnicy Projektu

1.    Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:
1)    mieszkańców powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, które są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-65 lat), w tym, do: osób pracujących oraz biernych zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia, kwalifikujących się do jednej z następujących grup wiekowych:
a)    50-65 lat bez względu na wywiad rodzinny,
b)    40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u których rozpoznano raka jelita grubego,
c)    25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC),
2)    kadr POZ z placówek medycznych zlokalizowanych w powiatach, o których mowa w pkt 1.
2.    Kryteriami dodatkowymi kwalifikującymi do udziału w Projekcie w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń będą:
a)    płeć – mężczyźni 5 pkt,
b)    niepełnosprawność – 2 pkt,
c)    korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej – 2 pkt.
3.    Do Projektu zostanie przyjętych 850 osób, w tym 54% uczestników będą stanowić mężczyźni.
4.    Kryteria wyłączające z badań to:
1)    badanie kolonoskopowe wykonane w ciągu ostatnich 10 lat,
2)    objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego.

§4

Zasady rekrutacji do badania kolonoskopowego

1.    Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez Organizatora tj. Zespół Opieki Zdrowotnej           w Busku-Zdroju w trybie ciągłym.
2.    Zapisy na badania profilaktyczne dokonywane są w Biurze Projektu (w Pracowni Endoskopii) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67, tel. 41 378 24 01, wew. 227.
3.    Osoby chcące wziąć udział w Projekcie zobowiązane są do wypełnienia następujących dokumentów:
1)    oświadczenia – świadoma zgoda na wzięcie udziału w projekcie pn. „Badam się – program profilaktyki raka jelita grubego”,
2)    formularza zakwalifikowania do programu wraz z ankietą (w programie SL 2014) i oświadczeniami,
3)    informacji o sposobie i celu przetwarzania danych pacjentów biorących udział w Projekcie pn. „Badam się – program profilaktyki raka jelita grubego”,
4)    ankiety medycznej będącej jednocześnie skierowaniem na badanie.
4.    Istnieje również możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3, drogą pocztową z dopiskiem „Kolonoskopia” na adres podany w §1 ust. 5 oraz drogą mailową na adres kolonoskopiabusko@gmail.com .
5.    Terminem złożenia dokumentów i ich rejestracji w kolejce oczekujących jest data ich wpływu.
6.    Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu Uczestnika/czki do Projektu są:
a)    kryterium formalne, tj. kompletność złożenia wypełnionych dokumentów (oryginały),
b)    kryterium kolejności zgłoszeń.
7.    Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji.
8.    O przyjęciu do Projektu Uczestnicy/czki są poinformowani drogą telefoniczną/mailową/osobistą oraz w dniu złożenia kompletnych  dokumentów.
9.    Uczestnicy/czki Projektu, którzy z powodu braku miejsc nie zostali przyjęci na badanie, zostaną umieszczeni na liście  rezerwowej.
10.  W przypadku braku kontaktu z osobą zakwalifikowaną (podjęte dwie próby kontaktu) Organizator uprawniony jest do wysłania zaproszenia do udziału w Projekcie do kolejnej osoby z listy rezerwowej.
11.    W zasadnych przypadkach, w ramach kwalifikacji wstępnej, Uczestnik/czka może zostać skierowany do dalszej konsultacji z wybranym specjalistą w przedmiotowym zakresie przed planowanym terminem badania (np. w celu ustalenia postępowania z lekami własnymi Uczestnika/czki przyjmowanymi na stałe, wykonania dodatkowych badań).
12.    Ostateczna kwalifikacja do badania dokonywana jest przez lekarza w dniu badania.

§5

Zasady uczestnictwa


1.    Za korzystanie z Projektu Uczestnik/czka nie ponosi żadnych kosztów. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.    Uczestnik Projektu może korzystać ze wsparcia w ramach Projektu w okresie jego trwania tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

§6

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

1.    Uczestnik/czka Projektu ma prawo do:
1)    bezpłatnego udziału w oferowanym w ramach Projektu wsparciu,
2)    otrzymania przed badaniem bezpłatnego preparatu czyszczącego jelita,
3)    otrzymania przed badaniem standardowego znieczulenia zwiotczającego,
4)    uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w Projekcie, przebiegu oraz wyniku badania,
5)     ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną,
6)    zgłaszania do Kierownika Projektu wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji Projektu.
2.    Obowiązki Uczestnika/czki Projektu:
1)    złożenie    kompletnych    dokumentów    rekrutacyjnych (oryginały), o których mowa w §4 ust. 3, w tym podpisanie stosownych oświadczeń,
2)    punktualne wstawienie się na zaplanowane badanie,
3)    złożenie oświadczeń o:
a)    świadomej zgodzie na wykonanie badania kolonoskopowego,
b)    otrzymaniu / udzieleniu świadczenia (badania kolonoskopowego),
4)    wypełnienie ankiety – ocena po badaniu kolonoskopii (oceny wsparcia) oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi kontroli i ewaluacji Projektu,
5)    udzielenia informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu,
6)    zapoznania się z zasadami i wytycznymi dotyczącymi przygotowania do kolonoskopii (informacje dostępne do pobrania na stronie www.zoz.busko.com.pl zakładka kolonoskopia badam się),
7)    bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić uczestnictwo w Projekcie.

§7

 Spotkania informacyjno - edukacyjne

1.    Projekt zakłada przeprowadzenie 4 spotkań informacyjno – edukacyjnych z lekarzami POZ.
2.    Spotkania informacyjno – edukacyjne będą prowadzone na obszarze realizacji Projektu.
3.  Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w spotkaniu informacyjno – edukacyjnym będzie lista obecności oraz materiał dokumentacyjny (zdjęcia).

§8

Zwrot kosztów transportu

1.    Koszty dojazdu na badanie zwracane są tylko do wysokości maksymalnie 15 zł/osoba brutto, tylko przy wykorzystaniu transportu publicznego kołowego (busy, autobusy) lub szynowego, zgodnie z cennikiem biletów II klasy, obowiązującej na danej trasie.
2.    Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje możliwość zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania kolonoskopowego i z powrotem.
a)    Uczestnicy/czki badania zamieszkujący miasto Busko-Zdrój nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.
b)    Uczestnicy badania zamieszkujący poza miastem Busko-Zdrój mogą ubiegać się o zwrotu kosztów dojazdu.
3.     Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie wniosku o zwrot kosztów dojazdu złożonego przez zainteresowanego/ą uczestnika/czkę oraz dokumentu (np. paragon, bilet lub faktura) wskazującego na wysokość kosztu przejazdu (cenę biletu) na danej trasie.
4.    Złożenie niekompletnych dokumentów spowoduje nie wypłacenie przez Organizatora zwrotu kosztów dojazdu.
5.    Zwrot kosztów dojazdu na badanie kolonoskopowe z miejsca zamieszkania i z powrotem odbywa się po zakończeniu danego wsparcia przelewem bankowym na podane przez Uczestnika/czkę konto bankowe. Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość odmowy wypłat w przypadku wyczerpania środków przewidzianych w Projekcie na tę kategorię wydatków.
6.    Warunkiem zwrotu kosztu dojazdu jest obecność uczestnika/czki Projektu na badaniu kolonoskopowym i udokumentowanie rzeczywiście poniesionych kosztów dojazdu.

§9

 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

1. W trakcie realizacji Projektu (pomiędzy złożeniem dokumentów a wsparciem) rezygnacja Uczestnika/czki z udziału w Projekcie jest dopuszczalna, ale wymaga pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
2. Kierownik Projektu ma prawo skreślenia Uczestnika/czki z listy oczekujących na wsparcie w przypadku naruszenia przez niego/ą postanowień niniejszego Regulaminu.

§10

1.Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu lub nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez kadrę zarządzającą Projektem.
2. Każdy Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Badam się – program profilaktyki raka jelita grubego” przed przystąpieniem do udziału w nim oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się i akceptacji.
3.Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji zmian dokumentów programowych przekazanych przez Instytucję Zarządzającą.
4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie obowiązuje w okresie realizacji Projektu,  tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.


§11

Dokumenty załączone do Regulaminu

1)    Oświadczenie – świadoma zgoda na wzięcie udziału w projekcie pn. „Badam się – program profilaktyki raka jelita grubego”,
2)    Formularz zakwalifikowania do programu, Ankieta (w programie SL2014), oświadczenia;
3)    Informacja o sposobie i celu przetwarzania danych pacjentów biorących udział w projekcie pn.: „Badam się – program profilaktyki raka jelita grubego”,
4)    ANKIETA (w programie EFS),
5)    Zasady i wytyczne dotyczące przygotowania do kolonoskopii,
6)    Świadoma zgoda na wykonanie badania kolonoskopowego,
7)    Oświadczenie o otrzymaniu/udzieleniu świadczenia,
8)    ANKIETA – ocena po badaniu kolonoskopii,
9)    Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na badanie kolonoskopowe przeprowadzone w ramach projektu pn. „Badam się – program profilaktyki raka jelita grubego”,
10)    Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
11)    Świadoma zgoda na wzięcie udziału w projekcie pn. „Badam się – program profilaktyki raka jelita grubego”.